Informujemy, że firma ŚwidMAN s.c. realizuje projekt nr POPW.02.01.00-06-008/14 pod tytułem:


„Budowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu”, nr projektu POPW.02.01.00-06-008/14

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Osi Priorytetowej II Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Działanie II.1 "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej".

Wartość Projektu: 2 741 074,68zł
Wartość dofinansowania: 1 558 211,20 zł
Termin realizacji projektu: 01.07.2014 - 30.11.2015