Informujemy, że firma ŚwidMAN s.c. realizuje projekt w ramach działania 1.2  Przedsiębiorczość i innowacje w ramach Osi Priorytetowej I na lata 2007 -2013 pod tytułem:

Wzrost konkurencyjności i dywersyfikacja działalności spółki poprzez wprowadzenie innowacyjnych usług w chmurze obliczeniowej.

nr projektu: 08.12-WND-RPLU.01.02.00-06-834/12.